d a v i d  t i n  m o u t h
where away in you the wars war away

from brazilia you

pas de chance press, 2004